Vedtægter

Hent vedtægterne som PDF her​

Vedtægter for grundejerforeningen 'Tranegilde Strand' stiftet 9.9.1944

§1 Foreningens formål

Foreningens formål er at varetage grundejernes interesser overfor offentlige myndigheder og private i sager af almen interesse for grundejerne.

§2 Medlemskab

Enhver, som har købekontrakt eller skøde på en parcel udstykket fra matr. nr. 6a og 7b Tranegilde by, Ishøj sogn, skal være medlem. Når et medlem sælger sin parcel eller på anden måde overdrager den til en anden, ophører hans medlemskab og hans forbindelse med foreningens formue. Meddelelse om ejerskifte skal ske senest 14 dage efter handelens indgåelse til foreningens kasserer. Den nye ejer hæfter for betaling af sælgers eventuelle kontingentrestancer; refusionsopgørelser mellem sælger og køber er grundejerforeningen uvedkommende. Medlemmers bopælsforandring skal i øvrigt også meddeles formand eller kasserer.

§3 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år i marts med følgende dagsorden:

  1. ​Valg af dirigent og referent
  2. ​Formandens beretning om foreningens virksomhed
  3. ​Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
  4. ​Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag fra medlemmer
  5. ​Orientering om budget og fastsættelse af kontingent
  6. ​Valg til bestyrelsen
  7. ​Valg af revisor(er)
  8. ​Eventuelt

Stk. 1: Dagsorden, revideret årsregnskab og budget for kommende år udsendes skriftligt til medlemmerne senest 21 dage før generalforsamlingen. Medlemmers forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag til ændringer af vedtægter skal dog være bestyrelsen i hænde senest 15. januar.

Stk. 2: Er der indkommet forslag fra medlemmer, udsendes skriftligt senest 7 dage før generalforsamlingen fornyet dagsorden med de fuldstændige forslag, der ønskes fremsat på generalforsamlingen.

Stk. 3: Generalforsamlingen ledes af den af generalforsamlingen valgte dirigent.

Stk. 4: Èt skøde giver ret til én stemme. Fremmødte medlemmer må max. medbringe én fuldmagt. Kun fremmødte medlemmer (evt. medbringende fuldmagt) kan stemme. Medlemmer i kontingentrestance kan ikke stemme.

Stk. 5: De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. Forslag til vedtægtsændringer kræver, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 flertal.

Stk. 6: Referat fra generalforsamlingen udsendes skriftligt til medlemmerne senest 40 dage efter afholdelse af generalforsamlingen.

§4 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller såfremt mindst 1/3 af samtlige medlemmer fremsætter begæring herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden, der ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal indkaldes skriftligt senest 14 dage forud og afholdes senest fire uger efter, at bestyrelsen har modtaget behørig skriftlig henvendelse herom.

§5 Foreningens bestyrelse og revisorer

Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges på generalforsamlingen. Generalforsamlinger vælger også to revisorer. Bestyrelsesmedlemmer vælges efter flertalsmetoden. Alle valg gælder for en toårig periode. I lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant og 1 revisor. I ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Stk. 1: Inden 7 dage fra generalforsamlingen afholdes første bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konstituerer sig selv.

Stk. 2: Bestyrelsen mødes på indkaldelse af formanden med mindst 7 dages varsel. Formanden er pligtig til at indkalde til bestyrelsesmøde, såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er samlet. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3: Der føres forhandlingsprotokol, som medtages på generalforsamlingen.

Stk. 4: Såfremt et eller flere bestyrelsesmedlemmer er nødsaget til at trække sig tilbage i en valgperiode, kan bestyrelsen supplere sig tilsvarende indenfor medlemskredsen. Dog indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, såfremt mere end 2 af den oprindelige bestyrelse trækker sig tilbage i valgperioden.

§6 Tegningsret og hæftelse

Stk. 1 Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i fællesskab, eller af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2 Bestyrelsen kan ikke disponere over større beløb end de indkomne midler. Foreningens midler anbringes i anerkendt bank eller sparekasse. Formandens eller kassererens underskrift er tilstrækkelig for udbetaling.

Stk. 3 Foreningens midler skal anvendes til foretagender af fælles interesse. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Stk. 4 Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de på foreningen hvilende forpligtelser.

§7 Kontingent

Alle medlemmer er jf. tinglysning pligtige til at betale kontingent. Kontingentets størrelse fastsættes hvert år på generalforsamlingen og gælder for regnskabsåret fra 1.1. til 31.12. Umiddelbart herefter udsender kassereren opkrævning med en seneste betalingsfrist. Betaling med frigørende virkning kan udelukkende ske ved benyttelse af opkrævningen. Medlemmer, der ikke har indbetalt kontingentet rettidigt, kan pålægges rykkergebyrer på et af bestyrelsen fastsat beløb, hvilket fremsendes med rykkerbrev. Såfremt betaling af kontingent og rykkergebyrer stadig ikke sker inden for den fastsatte frist, kan bestyrelsen overdrage restancen til retslig inkasso. Alle omkostninger ved inkasso pålægges det respektive medlem.

§8 Regnskab og økonomi

Foreningens regnskabsår er fra 1.1. til 31.12. Regnskabet udarbejdes i januar og revideres af revisorerne senest 8 dage efter aflevering fra kassereren.

§9 Opløsning

Foreningens opløsning kan indstilles efter forslag fra bestyrelsen eller 25 af foreningens medlemmer. Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter beslutning på 2 af hinanden efterfølgende ordinære generalforsamlinger. Det kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte på begge generalforsamlinger stemmer for opløsning af foreningen.

Vedtaget d. 28. marts 2019